Thứ tự thanh toán thuế chập nộp như thế nào?

Rate this item
(0 votes)

Thứ tự thanh toán tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với các loại thuế do cơ quan hải quan quản lý được thực hiện như thế nào?

          Trả lời

Thứ tự thanh toán tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với các loại thuế do cơ quan hi quan quản lý được thực hiện như sau:

Trường hợp người nộp thuế vừa có số tiền thuế nợ, tiền thuế truy thu, tiền thuế phát sinh, tin chậm nộp, tin phạt thì việc thanh toán được thực hiện theo thứ tự sau đây:

- Tiền thuế nợ quá hạn thuộc đối tượng áp dụng các biện pháp cưỡng chế;

- Tiền chậm nộp thuộc đối tượng áp dụng các biện pháp cưỡng chế;

- Tiền thuế nợ quá hạn chưa thuộc đi tượng áp dụng các biện pháp cưỡng chế;

- Tiền chậm nộp chưa thuộc đối tượng áp dụng các biện pháp cưỡng chế;

- Tiền thuế phát sinh;

- Tiền phạt.