Back Dịch vụ Soát xét - Hiệu chỉnh

Dịch vụ xem xét, hiệu chỉnh điều lệ tổ chức

Các công ty, hội, hiệp hội khi thực hiện đăng ký kinh doanh, đăng ký hoạt động của doanh nghiệp, các tổ chức khác điều phải soạn thảo điều lệ để đăng ký nhưng không nhiều tổ chức xem điều lệ là văn bản điều chỉnh hoạt động của tổ chức mà văn bản là thủ tục đăng ký thành lập.

Đọc thêm...

Dịch vụ xem xét, hiệu chỉnh nội quy, quy định

Công việc soạn thảo nội quy, quy chế, quy định...cho các doanh nghiệp thông thường do các Trưởng đơn vị hoặc đơn vị hành chính nhân sự thực hiện. Tuy nhiên, văn bản thông thường chỉ đáp ứng về tính phù hợp với tính hình thực tế áp dụng còn vấn đề có phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan hay không vẫn là vấn đề còn bỏ ngõ.

Đọc thêm...

Dịch vụ soát xét hợp đồng, thỏa thuận

Sau khi kết thúc đàm phán, một trong các bên tham gia giao kết hợp đồng thỏa thuận bên có trách nhiệm hoàn thiện hợp đồng để chuẩn bị ký kết. Nội dung đàm phán đạt được, chủ yếu là các vấn đề liên quan đến hàng hóa, giá cả, giao hàng, thanh toán …còn lại các nội dung khác ít được đưa vào trong đàm phán. Vì thế việc hoàn thiện hợp đồng trên cơ sở đàm phán cũng là khâu hết sức quan trọng không thể bỏ qua. 

Đọc thêm...