Mức thuế thu nhập doanh nghiệp là bao nhiêu?

Rate this item
(0 votes)

Mức thuế suất doanh nghiệp hiện hành được quy định là bao nhiêu?

 

Luật thuế TNDN 2008 quy định mức thuế suất phổ thông là 25%. Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế TNDN quy định từ 01/01/2014 áp dụng mức thuế suất phổ thông là 22%; DN có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng được áp dụng thuế suất phổ thông 20% kể từ 01/7/2013. Từ ngày 01/01/2016, mức thuế suất phổ thông là 20% và mức thuế suất ưu đãi 20% được điều chỉnh giảm xuống còn 17%.