Back Thông tin Kiến thức về hợp đồng

Kiến thức về hợp đồng

Bồi thường thiệt hại trong hợp đồng thương mại

Không phải lúc nào mọi công việc cũng có thể “ thông đồng bến giọt”, “ trái gió trở trời” cũng là việc thường tình. Tuy nhiên hợp đồng là luật của các bên, vì vậy nếu hợp đồng không được thực hiện theo thỏa thuận thì người bị thiệt hại phải được đền bù thỏa đáng. Bồi thường thiệt hại trong hợp đồng thương mại được quy định tại điều 302 Luật thương mại 2005: “Bồi thường thiệt hại là việc bên vi phạm bồi thường những tổn thất do hành vi vi phạm hợp đồng gây ra cho bên bị vi phạm”.

Đọc thêm...

Hợp đồng mua bán hàng hóa

Xem kết quả: / 4
Bình thườngTuyệt vời 

1.1.           Khái niệm:

Mua bán hàng hóa là hoạt động thương mại, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và nhận thanh toán; bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán, nhận hàng và quyền sở hữu hàng hóa theo thỏa thuận.

Đọc thêm...

Hợp đồng dịch vụ

Xem kết quả: / 2
Bình thườngTuyệt vời 

1.1.           Khái niệm

Cung ứng dịch vụ là hoạt động thương mại, theo đó một bên có nghĩa vụ thực hiện dịch vụ cho một bên khác và nhận thanh toán; bên sử dụng dịch vụ có nghĩa vụ thanh toán cho bên cung ứng dịch vụ và sử dụng dịch vụ theo thỏa thuận.

Đọc thêm...

Hợp đồng trung gian thương mại

Xem kết quả: / 2
Bình thườngTuyệt vời 

1.1.           Khái niệm về hoạt động trung gian trong hoạt động thương mại và dịch vụ trung gian thương mại.

Phương thức giao dịch là cách thức mà thương nhân lựa chọn để thiết lập quan hệ mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên thị trường cũng như xác định các điều kiện trong các giao dịch này và việc lựa chọn này phụ thuộc vào đối tượng giao dịch, thời gian giao dịch, thị trường giao dịch cũng như đặc trưng hay thời cơ của thương vụ. Nhiều phương thức giao dịch khác nhau đã xuất hiện trong lịch sử phát triển thương mại và có hai phương thức giao dịch phổ biến nhất là phương thức giao dịch trực tiếp và phương thực giao dịch qua trung gian.

Đọc thêm...

Hợp đồng đại diện cho thương nhân

1.1.1.1.          Khái niệm.

Như đã biết, theo quy định của Bộ luật Dân sự 2005 (BLDS 2005), đại diện là việc một người (gọi là người đại diện) nhân danh và vì lợi ích của người khác (gọi là người được đại diện) xác lập, thực hiện giao dịch dân sự trong phạm vi đại diện. Đại diện được phân thành hai loại, đó là (i) đại diện theo pháp luật và (ii) đại diện theo ủy quyền.

Đọc thêm...

Hợp đồng môi giới thương mại

Xem kết quả: / 1
Bình thườngTuyệt vời 

1.1.1.1.          Khái niệm

Theo quy định của điều 150 LTM 2005, môi giới thương mại là  “hoạt động thương mại, theo đó một thương nhân làm trung gian (gọi là bên môi giới) cho các bên mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (gọi là bên được môi giới) trong việc đàm phán, giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ và được hưởng thù lao theo hợp đồng môi giới”.

Đọc thêm...

Hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa

Xem kết quả: / 3
Bình thườngTuyệt vời 

1.1.1.1.          Khái niệm.

Theo quy định của điều 155 LTM 2005, Ủy thác mua bán hàng hóa là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận uỷ thác thực hiện việc mua bán hàng hoá với danh nghĩa của mình theo những điều kiện được thoả thuận với bên uỷ thác và được nhận thù lao uỷ thác.

Quan hệ ủy thác mua bán hàng hóa có thể bao gồm ủy thác mua và ủy thác bán hàng hóa

Đọc thêm...

Hợp đồng đại lý thương mại

Xem kết quả: / 2
Bình thườngTuyệt vời 

1.1.1.1.          Khái niệm.

Đại lý thương mại là là hoạt động thương mại, theo đó bên giao đại lý và bên đại lý thoả thuận việc bên đại lý nhân danh chính mình mua, bán hàng hoá cho bên giao đại lý hoặc cung ứng dịch vụ của bên giao đại lý cho khách hàng để hưởng thù lao (theo Điều 166 LTM 2005).

Theo điều 169, đại lý có các hình thức là:

Đọc thêm...

Hợp đồng gia công

Xem kết quả: / 1
Bình thườngTuyệt vời 

1.1.           Khái niệm :

Gia công trong thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận gia công sử dụng một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật liệu của bên đặt gia công để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn trong quá trình sản xuất theo yêu cầu của bên đặt gia công để hưởng thù lao.

Hợp đồng gia công trong dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên , theo đó bên nhận gia công thực hiện công việc để tạo ra sản phẩm theo yêu cầu của bên đặt gia công, còn bên đặt gia công nhận sản phẩm và trả tiền công.

Đọc thêm...

Hợp đồng vận chuyển

1.1. Khái niệm

Vận chuyển hàng hóa là loại dịch vụ trong đó các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ này tiến hành các công việc cần thiết để chuyển hàng hóa từ địa điểm này sang địa điểm khác theo thỏa thuận với những tổ chức, cá nhân có nhu cầu để hưởng thù lao dịch vụ.

Hoạt động vận chuyển hàng hóa được thực hiện trên cơ sở hợp đồng. Hợp đồng vận chuyển hàng hóa là sự thỏa thuận giữa các bên, trong đó một bên (bên vận chuyển) có nghĩa vụ vận chuyển hàng hóa tới địa điểm đã định theo thỏa thuận và giao hàng hóa đó cho người có quyền nhận ; còn bên kia (bên thuê vận chuyển) có nghĩa vụ trả cước phí vận chuyển và các khoản phụ phí khác cho bên vận chuyển.

Đọc thêm...