Back Thông tin Án lệ tranh chấp hợp đồng

Án lệ tranh chấp hợp đồng

Tranh chấp về đảm bảo thực hiện hợp đồng

 • PDF.

TRANH CHẤP VỀ BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

VÔ ĐIỀU KIỆN

Các bên:

Nguyên đơn   : Người cung cấp Mỹ

Bị đơn            : Người mua Mỹ

Tranh chấp hợp đồng khi hủy ngang tín dụng thư

 • PDF.

TRANH CHẤP LIÊN QUAN ĐẾN THƯ TÍN DỤNG 

KHÔNG HUỶ NGANG

Các bên:

Nguyên đơn   : Công ty Tây Ban Nha

Bị đơn : Ngân hàng Cô-oét

Tranh chấp về đảm bảo thực hiện hợp đồng

 • PDF.

TRANH CHẤP VỀ BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

Các bên:

Nguyên đơn   : Một ngân hàng Pháp

Bị đơn            : Một công ty Ma-rốc

Tranh chấp do chậm mở L/C thanh toán

 • PDF.

TRANH CHẤP DO KHÔNG MỞ THƯ TÍN DỤNG THANH TOÁN

TRONG HỢP ĐỒNG MUA BÁN THÉP

Các bên:

Nguyên đơn   : Người bán Áo

Bị đơn : Người mua Việt Nam

Tranh chấp chậm thanh toán trong hợp đồng ủy thác nhập khẩu

 • PDF.

TRANH CHẤP VỀ VIỆC CHẬM TRẢ TIỀN HÀNG

TRONG HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU QUA UỶ THÁC

Các bên:

Nguyên đơn   : Văn phòng đại diện của công ty A (người bán)

Bị đơn : Hai doanh nghiệp Việt Nam (Doanh nghiệp C và Doanh  nghiệp D)

Tranh chấp do nội dung hợp đồng khác với mẫu

 • PDF.

TRANH CHẤP DO KHÔNG MỞ THƯ TÍN DỤNG (L/C)

 

Các bên:

Nguyên đơn   : Người bán Hồng Kông

Bị đơn : Người mua Việt Nam

Tranh chấp về giao hàng sai quy cách

 • PDF.

TRANH CHẤP VỀ VIỆC GIAO HÀNG SAI QUY CÁCH

Các bên:

Nguyên đơn   : Người mua Việt Nam

Bị đơn : Người bán Nhật Bản

Tranh chấp về việc chuyển nghĩa vụ trong hợp đồng

 • PDF.

TRANH CHẤP VỀ VIỆC CHUYỂN NGHĨA VỤ


Các bên:

Nguyên đơn   : Người bán Việt Nam

Bị đơn : Người mua Hồng Kông

 

Tranh chấp do hàng hóa có khuyết tật

 • PDF.

TRANH CHẤP DO GIAO HÀNG CÓ KHUYẾT TẬT

Các bên:

Nguyên đơn   : Người mua Việt Nam

Bị đơn : Người bán Hàn Quốc

Tranh chấp khi không giao hàng do bất khả kháng

 • PDF.

TRANH CHẤP DO KHÔNG GIAO HÀNG

TRONG HỢP ĐỒNG MUA BÁN XI MĂNG

Các bên:

Nguyên đơn   : Người mua Việt Nam

Bị đơn : Người bán Ấn Độ

Tranh chấp do vi phạm nghĩa vụ thanh toán

 • PDF.

 

TRANH CHẤP DO TỪ CHỐI THANH TOÁN

TRONG HỢP ĐỒNG MUA BÁN CÀ PHÊ

Các bên:

Nguyên đơn   : Người bán Singapore

Bị đơn : Người mua Việt nam