Thủ tục, thẩm quyền giải quyết khiếu nại về sở hữu công nghiệp

Rate this item
(0 votes)

Đề nghị cho biết thủ tục, thẩm quyền giải quyết khiếu nại về sở hữu công nghiệp?

Văn phòng Luật sư Tô Đình Huy trả lời: Việc giải quyết khiếu nại hành chính theo nguyên tắc: Người đã ra quyết định hành chính giải quyết lần thứ nhất (lần đầu). Thủ trưởng cấp trên trực tiếp hoặc Toà Hành chính giải quyết lần tiếp theo.

Thủ tục, thẩm quyền giải quyết lần thứ nhất: Tổ chức, cá nhân có quyền và lợi ích hợp pháp liên quan đến việc cấp, huỷ bỏ, đình chỉ hiệu lực văn bằng bảo hộ, két luận giám định đều có quyền nộp đơn khiếu nại lần đầu đến Cục trưởng Cục Sở hữu Trí tuệ để khiếu nại việc cấp hoặc từ chối cấp, đình chỉ, huỷ bỏ văn bằng bảo hộ về sở hữu công nghiệp. Tổ chức, cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính có quyền khiếu nại với người đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về sơ hữu công nghiệp.

Thời hạn khiếu nại lần đầu là 90 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hành chính của Cục Sở hữu Trí tuệ hoặc quyết định xử phạt vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp.

Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ hoặc người đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính có trách nhiệm giải quyết và trả lời cho tổ chức, cá nhân có đơn khiếu nại.

Thủ tục, thẩm quyền giải quyết lần thú hai: Trong trường hợp cá nhân, tổ chức có đơn khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về sở hữu công nghiệp không đồng ý với kết quả giải quyết lần đầu của người đã ra quyết định thì có quyền khiếu nại lên cấp trên hoặc khởi kiện ra Toà án.

Trường hợp tiếp tục khiếu nại quyết định của Cục trưởng Cục Sở hữu Trí tuệ thì gửi đơn cho Bộ trưởng Bộ KH&CN.

Trường hợp khiếu nại quyết định xử phạt vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp thì tuỳ thuộc người đã ra quyết định xử phạt mà gửi cho đơn cho Chánh Thanh tra Bộ hoặc Sở Khoa học và Công nghệ (đối với quyết định của Thanh tra viên), gửi đơn cho Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (trường hợp Chánh Thanh tra Bộ, Sở quyết định xử phạt). Nguyên tắc này cũng áp dụng khi các lực lượng khác xử phạt vi phạm hành chính.

Trường hợp khởi kiện với Toà Hành chính theo Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính thì thẩm quyền giải quyết khiếu kiện hành chính như sau:

Toà án cấp tỉnh giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những khiếu kiện đối với các quyết định hành chính của Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, quyết định xử phạt vi phạm hành chính về sở hữu trí tuệ của Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh Thanh tra và Thanh tra viên Bộ và Sở Khoa học và Công nghệ.

Trường hợp cá nhân, tổ chức vừa khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án, vừa gửi đơn khiếu nại lên cấp trên của người đã ra quyết định giải quyết lần đầu thì việc giải quyết thuộc về trách nhiệm của Toà án. Cơ quan đã giải quyết khiếu nại lần đầu chuyển hồ sơ cho Toà án.

Trường hợp nhiều người có cùng hành vi vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp và những người này đã bị xử phạt hành chính. Do không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu của người ra quyết định xử phạt nên có người khiếu nại lên cấp trên của người ra quyết định xử phạt, có người lại khởi kiện vụ án hành chính ra Toà án. Trường hợp này thẩm quyền giải quyết thuộc về cấp trên trực tiếp của người ra quyết định xử phạt (Điều 14 Nghị định 103/2006/NĐ-CP, Điều 32 Nghị định 106/2006/Nđ-CP).

Thời hạn gửi đơn khởi kiện đến Toà án là 30 ngày tính từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu. Trường hợp có trở ngại khách quan thì có thể chậm hơn.