Đối tượng nào có quyền khiếu nại quyết định hành chính ?

Rate this item
(0 votes)

Tổ chức, cá nhân bị thanh tra, kiểm tra, kiểm soát về sở hữu công nghiệp có quyền khiếu nại quyết định, kết luận và quyết định xử phạt vi phạm hành chính không?

 

Văn phòng Luật sư Tô Đình Huy trả lời: Tổ chức, cá nhân là đối tượng của hoạt động thanh  tra, kiểm tra về sở hữu công nghiệp có quyền khiếu nại quyết định thanh  tra, kiểm tra  kết luận  của Đoàn thanh tra, kiểm tra, thanh tra viên, kiểm soát viên, cảnh sát khi tiến hành thanh  tra, kiểm tra tại cơ sở mình nếu có căn cứ cho rằng các quyết định, kết luận thanh tra, kiểm tra không đúng quy định.

Tổ chức, cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp có quyền khiếu nại với người ra quyết định xử phạt  về căn cứ  xử phạt, áp dụng hành vi, mức phạt và các biện pháp khác đã áp dụng đối với mình (Điều 53 Luật Thanh tra).