Điều kiện tham gia làm công cho dự án?

Rate this item
(0 votes)

Tại địa phương tôi hiện đang có dự án xây dựng đường liên thôn phục vụ sản xuất nông nghiệp, một số lao động trong xã đang có nhu cầu muốn được làm việc trong thời gian dự án triển khai tại xã. Hỏi những người lao động tại xã có được tham gia việc làm công cho dự án không ?

Trả lời:

Điều 19 Luật việc làm quy định về đối tượng tham gia như sau:

1. Người lao động được tham gia chính sách việc làm công khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Cư trú hợp pháp tại địa phương nơi thực hiện dự án, hoạt động;

b) Tự nguyện tham gia chính sách việc làm công.

2. Người lao động quy định tại khoản 1 Điều này là người dân tộc thiểu số; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp; người chưa có việc làm hoặc thiếu việc làm được ưu tiên tham gia chính sách việc làm công.

3. Khuyến khích tổ chức, cá nhân sử dụng người lao động quy định tại khoản 1 Điều này khi thực hiện dự án, hoạt động không thuộc quy định tại khoản 1 Điều 18 của Luật này.

Như vậy căn cứ vào quy định trên, người lao động trong xã có nhu cầu tham gia làm việc công cho dự án khi đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 thì được tham gia làm việc công cho dự án.