Hỗ trợ học nghề khi thu hồi đất?

Rate this item
(0 votes)

Gia đình anh A ở nông thôn, công việc chính và thu nhập của gia đình là trồng chè, lúa. Để phục vụ cho mục đích quốc phòng an ninh, gia đình anh A bị thu hồi toàn bộ diện tích đất nông nghiệp, nay không còn đất nông nghiệp để sản xuất, anh A muốn đi học nghề để chuyển đổi nghề nghiệp. Trường hợp của anh A có được hưởng chế độ hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp không? Pháp luật quy định như thế nào về chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm cho người lao động ở khu vực nông thôn?

Trả lời:

Theo quy định của Luật việc làm, Anh A được hưởng hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp. Tại Điều 15 Luật việc làm quy định về hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm cho người lao động ở khu vực nông thôn như sau:

1. Căn cứ chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Nhà nước hỗ trợ chuyn đổi nghề nghiệp, việc làm cho người lao động ở khu vực nông thôn.

2. Người lao động ở khu vực nông thôn tham gia chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm được hưởng các chế độ sau đây:

a) Hỗ trợ học nghề;

b) Tư vấn miễn phí về chính sách, pháp luật về lao động, việc làm, học nghề;

c) Giới thiệu việc làm miễn phí;

Vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm theo quy định tại các điều 11, 12 và 13 của Luật này.