Doanh nghiệp nhà nước có được tăng vốn điều lệ

Rate this item
(1 Vote)

Doanh nghiệp X là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh do Nhà nước nắm  giữ 100% vốn Điều lệ. Hiện nay, doanh nghiệp X đang gặp khó khăn về vốn do cần thực hiện nhiều nhiệm vụ mới được nhà nước giao trong phạm vi hoạt động. Vậy, doanh nghiệp X có được đầu tư bổ sung vốn Điều lệ không?

 

Trả lời:

Điều 13 Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư và sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp 2014 quy định về phạm vi đầu tư bổ sung vốn điều lệ đối với doanh nghiệp đang hoạt động như sau:

“1. Việc đầu tư bổ sung vốn điều lệ chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thuộc phạm vi quy định tại khoản 1 Điều 10 của Luật này và thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Trường hợp được đầu tư bổ sung vốn điều lệ:

a) Doanh nghiệp đang hoạt động có hiệu quả nhưng vốn điều lệ không bảo đảm thực hiện ngành, nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

b) Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh nhưng vốn điều lệ không bảo đảm thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao.”

Như vậy trong trường hợp này, doanh nghiệp X là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh, thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Luật này. Đồng thời, doanh nghiệp đang gặp khó khăn về vốn điều lệ do số vốn hiện tại không đủ để thực hiện nhiệm vụ được giao. Bởi vậy, doanh nghiệp X thuộc diện được đầu tư bổ sung vốn điều lệ.