Hỏi đáp luật doanh nghiệp
Pháp luật hiện hành quy định như thế nào về hoạt động của tổ chức thẩm định giá nước ngoài tại Việt Nam?
 Việc huy động vốn điều lệ của Doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được quy định như thế nào?
Doanh nghiệp X là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh do Nhà nước nắm  giữ 100% vốn Điều lệ. Hiện nay, doanh nghiệp X đang gặp khó khăn về vốn do cần thực hiện nhiều nhiệm vụ mới được nhà nước giao trong phạm vi hoạt động. Vậy, doanh nghiệp X có được đầu tư bổ sung vốn Điều lệ không?
Việc đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp được thực hiện theo nguyên tắc nào?

Trang 1 trong tổng số 12